تاریحچه کلینیک تبسم

این پروانه در اجرای قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و بند 7 و ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380  مجلس شورای اسلامی و آئین نامه نحوه صدور و ابطال پروانه فعالیت های سازمان بهزیستی مصوب 4/4/1381 شورای معاونین و با توجه موافقت اصولی به شماره و تاریخ 33175/1/890  ، 3/6/87 و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ضوابط مقرر آئین نامه تخصصی مربوطه و دستور العملهای ابلاغی از سازمان بهزیستی صادر و اجازه داده می شود.

درشهرستان : تهران ،به نشانی : اتوبان چمران، ابتدای باقر خان غربی، پلاک 89، با ظرفیت 50 نفر به فعالیت بپردازد