طب فیزیکی و توانبخشی در منزل

بسیاری از بیماران نیاز به خدمات توانبخشی در منزل دارند و نیاز دارند که پرسنلی توانمند و ماهر درمان توانبخشی بیماران را بر عهده بگیرند در این دپارتمان تمهیداتی ایجاد شده که در صورت نیاز پرسنل ماهر از طرف کلینیک به منزل بیماران اعزام و بهترین خدمات رو به بیماران ارائه دهند پرسنل ارتباط نزدیکی با پزشکان متخصص خواهند داشت که بهترین خدمت رو در صورت بروز هرگونه نا توانی برای بیماران ارائه بدهند  و بیمار هرچه زودتر توانمند کرده و به اجتماع باز گردانند .

فهرست