دپارتمان کنترل و درمان درد های حاد و مزمن

در این دپارتمان علت درد بیمار بررسی می شود و پس از مشخص شدن علت درد برنامه های درمانی بیمار مشخص میگردد و در صورت نیاز به روش های درمانی غیر جراحی مانند تزریق های معروف به جراحی بسته در دیسک های گردنی و کمری و تزریق های مفاصل و بلوک های عصب در کنترل درد بیمار انجام میگردد

مطالب مرتبط